42″ – 55″

 • 55″ 120Hz 1080p LCD HDTV VR-5585DFZ
 • 55″ 120Hz 1080p LCD HDTV VR-5525Z
 • 55″ 120Hz 1080P LCD HDTV VR-5535Z
 • 40″ 1080P LCD HDTV VR-4030
 • 50" 1080P HDTV CW50T9XW
 • 50" 1080P HDTV CW50T9YW
 • 50″ 1080P LED HDTV EU50F2G1
 • 46″ 1080p LCD HDTV VR-4625
 • 46″ 120Hz 1080P LCD HDTV CW46T6DW
 • 46″ 120Hz 1080P LCD HDTV CW46T9FW
 • 42″ LCD TV TX-42F810G
 • 42" 1080P LED HDTV DWM42F2G1